جلسه بررسی و جمع بندی تحلیل های استراتژیک به منظور ترسیم نقشه استراتژی شرکت آتیه فولاد نقش جهان در افق ۱۴۰۵ ۱۴۰۲

جلسه بررسی و جمع بندی تحلیل های استراتژیک به منظور ترسیم نقشه استراتژی شرکت آتیه فولاد نقش جهان در افق ۱۴۰۵  ۱۴۰۲
  • ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

????جلسه بررسی و جمع بندی تحلیل های استراتژیک به منظور ترسیم نقشه استراتژی شرکت آتیه فولاد نقش جهان در افق ۱۴۰۵-۱۴۰۲


  • اشتراک گذاری: