ارزش های بنیادین

1-    به باور ما تغییر چیز خوبی است، اما پیش بینی تغییر از خود تغییر مهمتر است. بنابراین برای روزآمد باقی ماندن همواره خود را مهیای آینده می کنیم .
2-    توانمندسازی به ترتیب در سه حوزه سرمایه انسانی ، مشتریان و سهامداران
3-    چابکی و جسارت در عمل، نتیجه بصیرت در نظر و دانش اندوزی است .
4-    به باور ما   ًسرمایه اجتماعی ً  بالاترین و قوی ترین اهرم در ارزش آفرینی پایدار است .
5-    دنیا در سایه شفافیت زیباست .


  • اشتراک گذاری: