آغاز جلسات فرآیند بازنگری برنامه استراتژیک 1403-1401 هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان

آغاز جلسات فرآیند بازنگری برنامه استراتژیک 1403-1401 هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان
  • ۵ بهمن ۱۴۰۰

در راستاي اجراي سياست هاي گروه فولاد مباركه، جلسات فرآیند بازنگری برنامه استراتژیک برای سالهای 1403-1401 هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با حضور سعیدبخش مدیر عامل ، معاونین و مدیران میانی هلدینگ آتیه فولاد آغاز و اولین جلسه در تاریخ 1400/10/21 برگزار گرديد .
در این جلسه سعیدبخش مدیر عامل شرکت در مورد لزوم برنامه استراتژیک ، تدوین و بازنگری آن در راستای برنامه استراتژیک شرکت فولاد مبارکه که بر اساس اهداف بالا دستی می باشد توضیحاتی ارائه و سپس بررسی مواردی نظیر: بازنگری ، تجزیه و تحلیل ، شناسایی ذی نفعان ، فرصتها ، تهديدها و تعيين شاخص ها  انجام شد .در راستاي اجراي سياست هاي گروه فولاد مباركه، جلسات فرآیند بازنگری برنامه استراتژیک برای سالهای 1403-1401 هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان با حضور سعیدبخش مدیر عامل ، معاونین و مدیران میانی هلدینگ آتیه فولاد آغاز و اولین جلسه در تاریخ 1400/10/21 برگزار گرديد .
در این جلسه سعیدبخش مدیر عامل شرکت در مورد لزوم برنامه استراتژیک ، تدوین و بازنگری آن در راستای برنامه استراتژیک شرکت فولاد مبارکه که بر اساس اهداف بالا دستی می باشد توضیحاتی ارائه و سپس بررسی مواردی نظیر: بازنگری ، تجزیه و تحلیل ، شناسایی ذی نفعان ، فرصتها ، تهديدها و تعيين شاخص ها  انجام شد .


  • اشتراک گذاری: